Projekto „Vilko ašara“ finansavimas

Projekto „Vilko ašara“ finansavimas

Džiaugiamės Lietuvos kultūros tarybai parėmus projektą „Vilko ašara”.  Tikimės jau vasarą pakviesti į naujos knygos pristatymą ir edukacines dirbtuves.

„Vilko ašara” – 9-13 metų vaikams skirtas patarlių ir priežodžių projektas, kurio pagrindinis veikėjas yra vilkas. Lietuviškas patarles ir priežodžius papildys angliški atitikmenys. Leidinį puoš jaunosios kartos atstovės Emilijos Čypaitės iliustracijos.

Jau yra išėjęs patarlių ir priežodžių rinkinys “Jei su lapėm prasidėsi…”, kurį šmaikščiom iliustracijom papuošė pradedanti menininkė Gustė Bačiulytė. Gustės iliustracijų paroda susilaukė didžiulio dėmesio “Kultūros naktis 2020” programoje.

PAMĖGINČIAUS 5-asis GIMTADIENIS!

PAMĖGINČIAUS 5-asis GIMTADIENIS!

Sausio mėnesį VšĮ Pamėginčius švenčia jau 5-ąjį gimtadienį! Norime jį paminėti kartu su Jumis! Tad skelbiame nuotraukų pasakų motyvais KONKURSĄ! Šiuo pandemijos laikotarpiu, norėtume sulaukti viltingų pasakų, pvz. kai trečiajam broliui Jonui kažkas pavyksta. Kviečiame iliustruoti pasirinktų pasakų ištraukas, jas nufotografuojant. O labiausiai pavykusiomis jūsų fotografijomis pasidalinsime Fb paskyroje. Siųskite savo iliustracijas adresu

info@pamegincius.lt

iki sausio 31 d. Būkite kūrybiški ir nesustokite mėginti!

Negirdėta neregėta pasaka

Gi aš einu einu per mišką ir pamačiau drevę. Prilipęs žiūriu — toj drevėj geneliai. Aš tuoj į drevę įlindau, visus genelius išmušinėjau, nusipešiau, išsiskrodžiau, susikūriau ugnelę, nusvilinau, išsikepiau ir suvalgiau. Lendu iš tos drevės laukan — gi nebegaliu išlįsti. Parėjau namo, atsinešiau kirvelį, prasikirtau didesnę skylę ir išlindau laukan. Ir vėl einu einu per tą mišką, klausaus ir girdžiu: trata, braška, barška, švilpia, atūžia tiesiai į mane. Žiūriu žiūriu — devynios stirnos viena koja bešokančios. Aš per tą koją pokšt, ta kojelė triokšt ir nulūžo. Aš stirnų galveles nusukinėjau, kailelius nusimausčiau ir einu. Vėl einu einu per tą mišką, girdžiu: spengia, bimbia, kaukia, čypia, švilpia.

Žiūriu žiūriu — devyni vilkai vieną bitę bepjauną. Aš tuos vilkus nugainiojau, tą bitelę susigavau ir nešuosi. Ta bitelė man prinešė pilnas stirnenas medaus. Toliau einu einu ir priėjau plačią upę. Kai ėjau per lieptą — ir įlūžau, man septynios stirnenos medaus į vandenį įkrito. Ką aš darysiu? Man saldaus vandenėlio gaila palikti, o neturiu kuo gerti. Gi mąsčiau mąstęs, nusivožiau nuo galvos kaukolėlę ir pradėjau gerti tą vandenėlį. Gėriau gėriau, kol saldus buvo, visą išgėriau ir vėl einu. Ir ėmė visi žmonės iš manęs juoktis. Aš dar žvalgausi, ko jie čia iš manęs juokiasi,— gi sako: „Žiūrėk, žmogau, tau ant galvos kaukolės nebėra!” Aš kapt sau su ranka — ir įsmego visi pirštai į smegenis. Nusispjovęs grįžtu atgal, pasiėmiau savo kaukolėlę, užsidėjau ant galvos ir einu. Man dar buvo likusios trys stirnenos pilnos medaus, o septyniose — tiktai vieni koriai. Aš iš tų korių nusilipdžiau kumeliukę ir joju. Prijojau prie smuklės — neturiu kuo kumeliukės pririšti; gluosnio šaką nusilaužiau, prismeigiau, toji ir stovi. Įėjau į vidų — tuščia. Einu prie savo kumelaitės, gi žiūriu — tas gluosnis, kur aš ją prismeigiau, išaugęs ligi pat dangaus. Aš tuo gluosniu pradėjau lipti, lipau lipau ir įlipau į dangų. Tuoj tas savo tris stirnenas su medum nunešęs atidaviau ponui dievui. Man ponas dievas dovanojo septynias karves. Aš tas karves varausi prie skylės, kur įlipau į dangų. Gi žiūriu — mano kumelaitė su visu gluosniu paėjus į šalį. Na, manau sau, ką dabar aš darysiu? Nusivariau tas karves pas šventą Petrą, su juo sumainiau į penkis maišus pelų. Iš tų pelų pradėjau vyti virvę, vijau vijau ir nusivijau, Įsibedžiau baslį, prisirišau tą virvę ir leidžiuosi žemyn. Leidausi leidausi ir pritrūkau virvės, tai ir kybau ore. Atjojo arklininkai, susikūrė po manim ugnį. Kaip sprogo ugnies sprogulė į mane ir išdegė man užpakaly drevę. Atlėkė bitės, susimetė į tą drevę ir prinešė medaus. Aš viena ranka į virvę įsikibęs turiuos, o antra ranka medų kabinu. Kabinau kabinau, matai, ir labai sunkus palikau, virvė man nutrūko, ir nukritau į pragarą.

„Krikščioniškojo sąmoningumo stiprinimas katalikų laidotuvių apeigose“

„Krikščioniškojo sąmoningumo stiprinimas katalikų laidotuvių apeigose“

Projekto nuoroda

2019 m. VšĮ „Pamėginčius“ pradėjo vykdyti Lietuvių katalikų religinės šalpos remiamą projektą „Krikščioniškojo sąmoningumo stiprinimas katalikų laidotuvių apeigose“. Projektu siekiama sąmoningai priimti mirties reiškinį ir aptarti laidotuvių apeigų prasmę, kad krikščioniškoji amžinojo gyvenimo žinia padėtų skleisti evangelijos žinią gyviesiems.

Kovo 22 d. 17 val. Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos salėje (J. Matulaičio a. 3, Vilnius) ir kovo 27 d. 18 val. Šv. Kryžiaus namuose (S. Daukanto a. 1, Vilnius) įvyko 2 seminarai apie Katalikų laidotuves Lietuvoje: jų tradiciją, nūdieną bei kaitą žmogaus galutinio gyvenimo tikslo šviesoje. Seminaro dalyviai turėjo galimybę aptarti galimas laidotuvių paslaugų vystymosi gaires. Seminarą vedė prelegentė sesuo Rimutė Marija Petra Garnevičiūtė, dr. iš Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos.

Pradėjusi nuo bendruomenės pareigos laidoti savo mirusiuoius, lektorė papasakojo laidojimo paslaugų atsiradimo ir įsigalėjimo istoriją. Skirtingai nei senosiose bendruomenėse, laidojimo paslaugų teikėjai suteikė laidotuvėms komercinį pobūdį. Jie pradėjo suskaidyti ritualą dalimis nurodydami konkrečias kainas, kai pati transakcija yra sąlygojama artimųjų pasimetimo, santykių asimetrijos ir skirtingų orių apeigų sampratų.

Seminaro vedėja kvestionavo mirusiųjų kremavimo tradicijos populiarėjimą, cituodama Bažnyčios dokumentus ir 2019 m. gegužės 10 d. išsakytomis mintimis pasidalino Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės dienraštyje „XXI amžius“ Nr. 19(2336).

Susirinkusiems laidojimo paslaugų centro darbuotojams rekomenduota prisiminti apeigyne nurodytas maldas šarvojant mirusįjį. Šermenų metu gyvieji turi nepamiršti galimybės laimėti mirusiesiems atlaidus. Daliniai atlaidai suteikiami ne tik aukojant šv. Mišias, kalbant ar giedant rožinį, bet ir ne mažiau kaip pusę valandos skaitant šv. Raštą. Todėl pasiūlyta padėti šv. Rašto knygą laidojimo salėje, arba darbuotojui garsiai paskaityti pasirinktas ištraukas.

Lektorė apgailestavo, kad nyksta tradicija giedoti velionio artimiesiems: nors ne profesioniai, bet iš širdies, o populiarėja paprotys kviesti samdytus giesmininkus. Be to giesmės, ypač romansai, dažniau akcentuoja šiapusinį gyvenimą, o ne kelia mintis į anapusybę.

Anot J. Ratzingerio knygos Eschatologija, viso pikto centras yra mirtis, o dalyvavimas laidotuvėse yra dalyvavimas mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirtyje. Jėzaus mirtis ir prisikėlimas sunaikina blogį ir sukuria amžiną ryšį su žmonėmis. Gyviesiems susidūrimas su artimojo kančia ir mirtimi yra žmogiškojo apsisprendimo vieta kasdieniniam pasiryžimui už tikėjimą, tiesą ir teisingumą.

2020 m. lapkričio 30 d. (pirmadienį) ZOOM platformoje vyko konferencija „Laidotuvių tradicijų kaita Lietuvoje: raiška ir prasmė“.

Konferencijos programa:

9:45 – 10.10 Registracija
10.10 – 10.30 Sveikinimo žodis
10.30 – 11.15 Telšių vyskupo  V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius, kunigas, doc. dr. Saulius Stumbra ,„Šermenų tradicijos tarp tradicijos ir modernumo“
11.15 – 12.00 Prof. dr. Libertas Klimka „Kapinių priežiūra: tradicija ir mados“
12:00 – 14.00 Pietų pertrauka
14.00 – 14.45 Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių sesuo dr. Rima Petra Garnevičiūtė MVS „Ar tradicijos kaita?”
14.45 – 15.15 Diskusija. Moderuoja Vidas Dusevičius

Greitai galėsite klausyti konferencijos audio įrašų.

Tarptautinis projektas „Kol gyveni, tol ir mokaisi…“

Tarptautinis projektas „Kol gyveni, tol ir mokaisi…“

Projekto nuoroda

„Kol gyveni, tol ir mokaisi“ – tai jau šeštus metus vykstantis tarptautinis projektas, kurį inicijavo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytoja Rasa Bačiulienė. Projektas įtraukia tautines mažumas, socialiai pažeidžiamus jaunuolius ir jaunus individus turinčius negalią ar kitus specialiuosius poreikius, taip pat moksleivius iš dvidešimt penkių Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Norvegijos ir Danijos  tradicinių, specialiųjų ir integruotų mokyklų.

2019 metais prestižinėje tarptautinėje Londono knygų mugėje projektas buvo nominuotas „Iternational Excellence Awards 2019“ tarp trijų geriausių pasaulyje kategorijoje „Educational Learning Recourses“.

Projekto rėmuose jau išleisti šeši dvikalbiai patarlių žodynai: lietuvių-anglų, lietuvių-rusų, lietuvių-vokiečių, rusų-anglų, lietuvių-norvegų ir lietuvių-danų, kuriuos iliustravo moksleiviai. Leidinį „Lietuvių-anglų patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. Live and Learn“ Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija 2017 metais atrinko į Londono leidinių kolekciją atstovauti Lietuvai prestižinėje Londono knygų mugėje. Žodynas „Lietuvių–rusų patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. Век живи, век учись“ tais pačiais metais atstovavo Lietuvai tarptautinėje Frankfurto knygų mugėje. Knyga „Lietuvių-vokiečių patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. Der Mensch lernt, solange er lebt“ atstovavo Lietuvai tarptautinėje Leipcigo knygų mugėje 2019 m., o Vokietijos nacionalinė biblioteka įtraukė ją į savo fondo rinkinius. Ketvirtasis patarlių žodynas „Русско-английские пословицы. Век живи, век учись. Live and Learn“ įtrauktas į JAV Portlando valstybinio universiteto Laisvųjų menų ir mokslų koledžo bibliotekos fondus bei į Slavų ir Rytų Europos kalbų profesorių asociacijos SEELANGS katalogus JAV. Penktasis leidinys „Lietuvių-norvegų patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. En lærer så lenge en lever“ įtrauktas į Norvegijos nacionalinės bibliotekos fondo rinkinius. Ką tik pasirodė šeštasis dvikalbis patarlių žodynas „Lietuvių-danų patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. Man lærer så længe man lever“.

Moksleiviai iš Lietuvos piešė lietuviškas patarles, o jų atitikmenis užsienio kalba iliustravo vaikai iš atitinkamos šalies. Kiekvienos patarlės reikšmė paaiškinta, patarlės papildytos variantais. Įdomu palyginti, kaip tą pačią patarlę interpretuoja ir supranta vaikai Lietuvoje ir kitose šalyse.

Patarlės yra tradiciniai posakiai, atspindintys kalbos turtingumą ir tautos charakterį, atskleidžiantys tautos savitumo išraišką. Todėl patarlių perteikimas jaunajai kartai yra labai svarbi ugdymo priemonė. Projektu siekiama skatinti vaikus vaizdingai kalbėti gimtąja kalba ir tuo pačiu mokytis svetimos kalbos per kūrybinę išraišką. Šis projektas – puikus tarpkultūrinio bendradarbiavimo bei socialinies įtraukties pavyzdys.

Projekto partneriai ir dalyviai:

Vilniaus universitetas, Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Vilniuje, Goethe‘s institutas Vilniuje, Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD), Norvegijos lietuvių bendruomenių taryba, Lietuvos Respublikos ambasada Danijoje, Vakarų Anglijos universitetas, Jungtinė Karalystė,  St Chad‘s Patchway pradinė mokykla, JK, Filton Avenue mokykla, JK, The Park pradinė mokykla Bristolyje, JK, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, Vilniaus Valdorfo mokykla, Skirgiškių kaimo Žalioji mokykla, Zarasų rajono Dusetų meno mokykla, Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija, Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija, Vilniaus Šilo mokykla, Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija, Freie Waldorfschule am Kräherwald, Štutgartas, Vokietija, Freie Waldorf Schule am Prenzlauer Berg, Berlynas, Vokietija, Vilniaus tarptautinė mokykla, Vilniaus tarptautinė Meridian mokykla, Visagino progimnazija Draugystė, Šalčininkų rajono Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija, Šalčininkų „Santarvės“ gimnazija, Rokiškio raj. Obelių vaikų globos namai, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Stokksund oppvekstsenter ir Steinerskolen på Rotvoll mokyklos Norvegijoje, Molėtų menų mokykla, Utenos meno mokykla, Kristofferskolen ir Præstelundskolen Danijoje.

 

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Projekto rėmėjai Draudimo brokerių rūmai, UADBB „Rizikos cesija“, „Draudimo forumas“ dalyviai, Danske bank, UAB „Lords LB Asset Management”.

https://www.shop.pamegincius.lt/projektas_kol_gyveni_tol_ir_mokaisi