Projekto nuoroda

2019 m. VšĮ „Pamėginčius“ pradėjo vykdyti Lietuvių katalikų religinės šalpos remiamą projektą „Krikščioniškojo sąmoningumo stiprinimas katalikų laidotuvių apeigose“. Projektu siekiama sąmoningai priimti mirties reiškinį ir aptarti laidotuvių apeigų prasmę, kad krikščioniškoji amžinojo gyvenimo žinia padėtų skleisti evangelijos žinią gyviesiems.

Kovo 22 d. 17 val. Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos salėje (J. Matulaičio a. 3, Vilnius) ir kovo 27 d. 18 val. Šv. Kryžiaus namuose (S. Daukanto a. 1, Vilnius) įvyko 2 seminarai apie Katalikų laidotuves Lietuvoje: jų tradiciją, nūdieną bei kaitą žmogaus galutinio gyvenimo tikslo šviesoje. Seminaro dalyviai turėjo galimybę aptarti galimas laidotuvių paslaugų vystymosi gaires. Seminarą vedė prelegentė sesuo Rimutė Marija Petra Garnevičiūtė, dr. iš Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos.

Pradėjusi nuo bendruomenės pareigos laidoti savo mirusiuoius, lektorė papasakojo laidojimo paslaugų atsiradimo ir įsigalėjimo istoriją. Skirtingai nei senosiose bendruomenėse, laidojimo paslaugų teikėjai suteikė laidotuvėms komercinį pobūdį. Jie pradėjo suskaidyti ritualą dalimis nurodydami konkrečias kainas, kai pati transakcija yra sąlygojama artimųjų pasimetimo, santykių asimetrijos ir skirtingų orių apeigų sampratų.

Seminaro vedėja kvestionavo mirusiųjų kremavimo tradicijos populiarėjimą, cituodama Bažnyčios dokumentus ir 2019 m. gegužės 10 d. išsakytomis mintimis pasidalino Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės dienraštyje „XXI amžius“ Nr. 19(2336).

Susirinkusiems laidojimo paslaugų centro darbuotojams rekomenduota prisiminti apeigyne nurodytas maldas šarvojant mirusįjį. Šermenų metu gyvieji turi nepamiršti galimybės laimėti mirusiesiems atlaidus. Daliniai atlaidai suteikiami ne tik aukojant šv. Mišias, kalbant ar giedant rožinį, bet ir ne mažiau kaip pusę valandos skaitant šv. Raštą. Todėl pasiūlyta padėti šv. Rašto knygą laidojimo salėje, arba darbuotojui garsiai paskaityti pasirinktas ištraukas.

Lektorė apgailestavo, kad nyksta tradicija giedoti velionio artimiesiems: nors ne profesioniai, bet iš širdies, o populiarėja paprotys kviesti samdytus giesmininkus. Be to giesmės, ypač romansai, dažniau akcentuoja šiapusinį gyvenimą, o ne kelia mintis į anapusybę.

Anot J. Ratzingerio knygos Eschatologija, viso pikto centras yra mirtis, o dalyvavimas laidotuvėse yra dalyvavimas mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirtyje. Jėzaus mirtis ir prisikėlimas sunaikina blogį ir sukuria amžiną ryšį su žmonėmis. Gyviesiems susidūrimas su artimojo kančia ir mirtimi yra žmogiškojo apsisprendimo vieta kasdieniniam pasiryžimui už tikėjimą, tiesą ir teisingumą.

2020 m. lapkričio 30 d. (pirmadienį) ZOOM platformoje vyko konferencija „Laidotuvių tradicijų kaita Lietuvoje: raiška ir prasmė“.

Konferencijos programa:

9:45 – 10.10 Registracija
10.10 – 10.30 Sveikinimo žodis
10.30 – 11.15 Telšių vyskupo  V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius, kunigas, doc. dr. Saulius Stumbra ,„Šermenų tradicijos tarp tradicijos ir modernumo“
11.15 – 12.00 Prof. dr. Libertas Klimka „Kapinių priežiūra: tradicija ir mados“
12:00 – 14.00 Pietų pertrauka
14.00 – 14.45 Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių sesuo dr. Rima Petra Garnevičiūtė MVS „Ar tradicijos kaita?”
14.45 – 15.15 Diskusija. Moderuoja Vidas Dusevičius

Konferencijos audio įrašai:

Telšių vyskupo  V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius, kunigas, doc. dr. Saulius Stumbra ,„Šermenų tradicijos tarp tradicijos ir modernumo“

Prof. dr. Libertas Klimka „Kapinių priežiūra: tradicija ir mados“

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių sesuo dr. Rima Petra Garnevičiūtė MVS „Ar tradicijos kaita?”

Diskusija. Moderuoja Vidas Dusevičius